Voorwaarden

 • In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Patiënten dienen zich bij aanmelding te kunnen identificeren via een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort of ID-kaart of rijbewijs
 • Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing
 • Een ieder dient zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; wij behouden ons het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot de praktijk te ontzeggen
 • Groepspraktijk Watergraafsmeer aanvaart geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers in de praktijk of daarbuiten
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen
 • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw

Onze betalingscondities- en voorwaarden

 • Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie, declareren wij uw behandelingen rechtstreeks bij uw Zorgverzekeraar.  Groepspraktijk Watergraafsmeer heeft met de meeste zorgverzekeraars een overeenkomst, maar wij verzoeken u dit wel even bij ons te verifiëren.
 • Het aantal behandelingen waarvoor u verzekerd bent is afhankelijk van het (aanvullende) pakket wat u hebt afgesloten bij uw Zorgverzekeraar. Wij adviseren u om hier zorgvuldig naar te kijken. Wij kunnen hier niet verantwoordelijk voor zijn.
 • Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd kunnen in rekening worden gebracht
 • Als u niet verzekerd bent, kunt u uiteraard voor eigen rekening bij ons terecht. De nota wordt dan via Infomedics verstuurd. U kunt bij ons ook pinnen.

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt diverse plichten en heeft de patiënt een aantal rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Dit privacy reglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Klachten

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag als eerste.

De fysiotherapeuten van Groepspraktijk Watergraafsmeer staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Het KNGF staat voor Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling en geschillencommissie Fysiotherapie, conform de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz). Mochten wij uw klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen, of wil u uw klacht bij voorkeur melden bij een onafhankelijke partij dan kunt u dit doen bij het KNGF. Zij beschikken over onafhankelijke (gratis toegankelijke) klachtenfunctionarissen om samen met u de klacht ‘in vertrouwen’ te bespreken en naar een passende oplossing te zoeken.

Rechten en plichten

De rechten en plichten van een Fysiotherapeut en u als patiënt staan vermeld in de WGBO. Dit staat voor de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Zowel de zorgverlener als u, als patiënt zijn verplicht zich hieraan te houden.

Rechten en plichten van uw Fysiotherapeut

 • De behandelaar, uw Fysiotherapeut is verplicht u te informeren over het onderzoek, de diagnose en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent de behandeling, eventuele risico’s en jouw gezondheidstoestand. Bij minderjarige patiënten wordt de ouder/wettelijke verzorger geïnformeerd;
 • In geval van een noodsituatie, wanneer direct ingrijpen noodzakelijk is, kan de Fysiotherapeut ervoor kiezen u niet volledig te informeren. Bijv. omdat direct ingrijpen noodzakelijk is. Uiteraard wordt u te allen tijde op een later tijdstip volledig geïnformeerd;
 • Als fysiotherapeut houden wij een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bij van u als patiënt;
 • De fysiotherapeut die u behandelt, heeft een geheimhoudingsplicht en mag geen informatie verstrekken aan anderen over u als patiënt, tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie of u als patiënt mondeling en/of schriftelijke toestemming hebt verleend. Bijv. voor het uitwisselen van uw medisch dossier tussen erkende zorgverleners onderling. Een erkende zorgverlener is inschreven bij het BIG-register van de overheid. Bij minderjarige patiënten wordt de ouder/wettelijke verzorger geïnformeerd.

 Rechten en plichten van de patiënt

 • U bent verplicht zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs als een paspoort of ID-kaart. Een rijbewijs is ook toegestaan
 • U bent verplicht volledige informatie te verstrekken aan de behandelende fysiotherapeut, omtrent uw gezondheidstoestand, klachtenpatroon en andere; voor het onderzoek, de diagnose en behandeling, relevante gegevens. Dit om u op een verantwoorde en goede wijze te kunnen behandelen
 • Het is nodig om zoveel mogelijk mee te werken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die u worden gegeven door onze fysiotherapeut, denk bijvoorbeeld aan oefeningen voor thuis. Mits dat naar redelijkheid van u kan worden verwacht